Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Cele

Cele Stowarzyszenia.

Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodziców, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, stworzenie warunków do przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełonosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  • organizowanie konferencji, szkoleń spotkań dla rodziców i specjalistów,
  • organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
  • organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, sportowo -rekreacyjnych,
  • gromadzenie środków finansowych, rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych,
  • świadczenie pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin”Jesteśmy wśród Was” realizuje cele statutowe dzięki środkom pozyskanym od darczyńców, składek członkowskich, dotacji z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie.