Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Statut

Statut Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Lublinie, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osoby oferujące swoją pomoc na rzecz tychże dzieci, rodziców i opiekunów.
 • Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o „Działalności pożytku publicznego i wolontariacie” oraz niniejszego Statutu.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
 • Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
§ 2
 • Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią nagłówkową z napisem „Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was” 20 – 439 Lublin ul Głuska 5 tel/fax 0817444707.
 • Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym.
§ 3
 • Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 4
 • Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
§ 5
 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 • Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkami.
Rozdział II
CELE I ZADANIA
§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodziców, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, stworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

§ 7
 • Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, odczytów dla rodziców i specjalistów,
  2. organizowanie różnych form wypoczynku: półkolonii, kolonii,turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
  3. organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wystaw i innych form zajęć w zakresie swojej działalności,
  4. współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Lublinie,
  5. współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych do Stowarzyszenia celach,
  6. gromadzenie środków finansowych, rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na działalność statutową,
  7. świadczenie pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia określają roczne i trzyletnie programy działania opracowane przez Zarząd i uchwalone przez Walne Zebranie Członków.
§ 8
 • Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 • Dla wykonania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudnieni pracownicy.
 • Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonaniem zadań statutowych.
Rozdział III
CZŁONKOWIE
§ 9
 • Członkami Stowarzyszenia są w szczególności nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Lublinie, rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, opiekunowie oraz inne pełnoletnie osoby wyrażające chęć wsparcia i deklarujące pomoc na rzecz Stowarzyszenia.
 • Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych
 • Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie.
 • Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę.
 • Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo.
 • Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkowstwa zwyczajnego.
§ 10
 • Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:
  1. akceptacja zasad ideowo – programowych Stowarzyszenia,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych,
  4. posiadanie dobrej opinii w środowisku.
 • Decyzje w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.
 • Zarząd prowadzi rejestr członków zwyczajnych oraz przyjmuje składki członkowskie.
§ 11
 • Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
  3. śmierci członka.
 • Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
  1. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
  2. rażącego sprzeniewierzenia się idei dla której zostało powołane Stowarzyszenie,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,
  4. nieuiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 24 miesięcy.
 • Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 • Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 12
 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo w szczególności do:
  1. uczestnictwa w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
  2. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
  4. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,
  5. przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania, oraz Księgi Uchwał Zarządu,
  6. posługiwania się emblematami i legitymacją członkowską Stowarzyszenia
 • Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
  2. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
  3. terminowe płacenie składek członkowskich.
§ 13
 • Warunkiem przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
 • Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.
§ 14
 • Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 • Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której zobowiązał się on w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.
§ 15
 • Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.
 • Decyzje w sprawie nadania i odebrania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebrania Członków, na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.
§ 16
 • Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa członka zwyczajnego.
 • Szczególnym uprawnieniem członka honorowego jest prawo oficjalnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Członek honorowy nie może, bez odrębnego upoważnienia, podpisywać zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 • Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • Członek honorowy jest obowiązany:
  1. przestrzegać Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
  2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  3. dbać o mienie Stowarzyszenia.
Rozdział IV
WŁADZE
§ 17
 • Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 • Organy wymienione w ust. 1 litera b) i c) są wybieralne i mają charakter kadencyjny.
 • Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 trwa trzy lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
 • Członkowie organów, o których mowa w ust.. 2. pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.
 • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.
§ 18
 • Organy wymienione w § 17 ust. 1 maja charakter kolegialny.
 • Organy kolegialne podejmują swoją decyzję w formie uchwał.
 • O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 • Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.
§ 19
 • Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyborów członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 20
 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
 • W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia.
§ 21
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
  1. zwykłe
  2. nadzwyczajne
 • Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
 • W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków, Zarząd zwołuje je ponownie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.
 • Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowy ogólnej liczby członków.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy , na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zawierać propozycję terminu, miejsca oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 22
 • Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.
 • Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.
§ 23
 • Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
  2. przyjmowanie rocznych i trzyletnich programów pracy Stowarzyszenia przygotowanych przez Zarząd oraz wprowadzanie do nich zmian,
  3. wybieranie członków organów Stowarzyszenia na następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji,
  4. zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd,
  5. coroczne ustalanie składek członkowskich,
  6. rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządu w sprawie wykluczania ze Stowarzyszenia,
  7. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.
  11. zatwierdzanie wzoru emblematu i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskiej
 • Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pod literami i – k wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, nie zastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
 • Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe określając przedmiot i sposób ich działania.
§ 24
 • Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
 • Zarząd składa się od 5 do 7 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 • Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
 • Tylko z ważnych powodów można zrezygnować z funkcji członka Zarządu w trakcie kadencji. Do tego by rezygnacja była skuteczna wymagana jest zgoda większości pozostałych członków Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 25
 • Podstawowymi zadaniami Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych i trzyletnich programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
 • Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. koordynacja działań Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. opracowanie rocznych i trzyletnich planów pracy Stowarzyszenia oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków,
  4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia,
  5. zatrudnianie pracowników w ramach umowy o pracę lub umów cywilno – prawnych oraz umów o wolontariat,
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  7. sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,
  8. sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności,
  9. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
  10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  11. ustalanie zasad wynagradzania pracowników,
 • Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje się do Księgi Uchwał Zarządu.
§ 26

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27
 • Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powołanym spośród osób nie będących członkami innych organów Stowarzyszenia.
 • Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 • Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również:
  1. sprawowanie kontroli przestrzegania Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
  2. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  3. analiza realizacji rocznych i trzyletnich programów działania,
  4. analiza poprawności prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych,
  5. ocena rocznych podstawowych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
  6. prawo żądania zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 • Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Zarząd w ciągu 14 dni od jej powołania.
 • Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej :
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
  2. nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)
§ 28
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku a zwoływane są przez Przewodniczącego.
 • Do wykonania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 • Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 • W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 • W sytuacji, o której mowa w ust. 4., Zarząd zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Rozdział V
MAJĄTEK
§ 29
 • Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
 • Majątek Stowarzyszenia pochodzi z :
  1. pracy członków Stowarzyszenia,
  2. składek członkowskich,
  3. dochodów z własnej działalności statutowej,
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  5. darowizn, spadków i zapisów,
  6. subwencji i dotacji,
  7. zbiórek publicznych.
 • Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.
 • Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 30
 • W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 31

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 32
 • Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 przy obecnej co najmniej połowie członków uprawnionych do głosowania.
 • Uchwała w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu, nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.
§ 33
 • Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 • Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
  1. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
  2. skład komisji likwidacyjnej,
  3. podstawowe zasady likwidacji,
 • W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.
 • Zastrzega się w przypadku likwidacji Stowarzyszenia przekazanie majątku Stowarzyszenia na rzecz charytatywnej organizacji realizującej podobne cele statutowe.
§ 34
 • Stowarzyszenie może wchodzić w związki stowarzyszeń.
 • Wchodzenie Stowarzyszenia w związki z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.
§ 35
 • Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
 • Organem uprawnionym do dokonania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.