Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną” – model pracy z dzieckiem niemówiącym i jego rodziną.

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną”
– model pracy z dzieckiem niemówiącym i jego rodziną.

§ 1
Informacje ogólne o projekcie.

1.      Projekt Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną”- model pracy z dzieckiem niemówiącym       i jego rodziną, realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”.
2.      Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
3.      Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez podniesienie kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do nawiązania satysfakcjonujących relacji z otoczeniem.
4.      Projekt realizowany jest od 06.05.2013 r. do 31.12.2013 r.
5.      Projekt przewiduje udział 30 dzieci słabomówiących lub niemówiących  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 30 rodziców.
6.      W trakcie trwania projektu będą realizowane następujące zadania:

  • Spotkanie instruktażowo-informacyjne dla rodziców.
  • Cykl zajęć: „Mamo, tato porozmawiajcie ze mną”- 4 spotkania w wymiarze 2×45 min. dla każdej z 6 grup rodziców i dzieci.
  • Cykl zajęć „Między nami kolegami” -15 spotkań 45 min. dla każdej z grup rówieśniczych.
  • Warsztaty plenerowe dla rodzin z dziećmi- 5 grup po 6 rodzin
  • Konsultacje dla rodziców.
  • Wojewódzka konferencja „Tu jestem. Tak mówię”

§ 2
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.      W projekcie może uczestniczyć 30 osób słabo mówiących lub niemówiących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i 30 rodziców.
2.      Wiek dzieci uczestniczących w projekcie to 7-14 lat.
3.      Uczestnicy projektu będą pochodzić z różnych powiatów województwa lubelskiego.

 

§ 3
Proces rekrutacyjny

1.      Rekrutacja prowadzona będzie od 6.05.2013 r. do 31.05.2013 r.
2.      Grupa docelowa wyłoniona zostanie spośród 120 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Lublinie.
3.      Kryterium zgłoszenia do projektu jest wiek dziecka 7-14 lat, brak lub słabo rozwinięta mowa, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
4.      Rodzice składają zgłoszenie do projektu w punkcie informacyjnym dla rodziców.
5.      Rodzice wypełniają wstępną ankietę dotyczącą umiejętności komunikacyjnych dzieci.
6.      Rekrutację prowadzić będzie zespół rekrutacyjny złożony z koordynatora projektu, logopedy oraz przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie i Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”.
7.      O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wynik przeprowadzonych badań wskazujący na niski poziom kompetencji komunikacyjnych.
8.      Rodzice podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie.

§ 4
Zasady uczestnictwa w projekcie

1.       Uczestnicy są zobowiązani do czynnego udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem, potwierdzonego podpisem na liście obecności (dotyczy zajęć z udziałem rodzica) lub wpisem na liście obecności dokonanym przez nauczyciela (dotyczy zajęć grupowych).
2.       Uczestnicy zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów (zgłoszenie do projektu, ankieta badająca poziom kompetencji komunikacyjnych dziecka, deklaracja udziału w projekcie.
3.       Rodzice zobowiązani są informować koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie ich i dziecka.
4.       Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach spowodowanych chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi.
5.       Beneficjenci mogą być skreśleni z listy uczestników projektu w przypadku częstego opuszczania zajęć.

§ 5
Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.05.2013 r.
2.      Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3.      Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie Stowarzyszenia
4.      W sprawach wątpliwych, nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje koordynator projektu po uprzedniej konsultacji z Prezesem Stowarzyszenia.

OFF

Categories: Bez kategorii

admin